Tập đoàn CEO tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

(THPL) - Ngày 3/5/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO, viết tắt: Tập đoàn CEO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024. Nhiều nội dung quan trọng được Đại hội thông qua, bao gồm định hướng hoạt động và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.