Cựu Kinh tế trưởng World Bank chia sẻ về nhân tố mới góp phần tạo bước nhảy vọt cho phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam

“Hiện nay, các doanh nghiệp tại Việt Nam đều sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình với xã hội. Họ cam kết kinh doanh với mục đích tốt, vì lợi ích của xã hội nhiều hơn là vì lợi nhuận” - Cựu chuyên gia kinh tế trưởng World Bank Việt Nam, ông Ông Martín Rama cho biết.