Cả nước có 30 cảng hàng không đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt theo mô hình trục nan, với 2 đầu mối chính tại khu vực Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.